1. Партія Зелених України є невід’ємною складовою світового руху Зелених, котрий став громадською реакцією на глобальні проблеми, породжені суспільною дисгармонією індустріальної доби, посиленням загроз військових конфліктів, безоглядним визискуванням природних ресурсів. Глобальна деградація природного середовища та кліматична криза  спричинені пануючим способом господарювання і належать до найсуттєвіших викликів сьогодення.
  2. Зелені є носієм нової концепції розвитку, що базується на запереченні агресивного споживацтва і визискування природних багатств, на раціональному використанні ресурсів, в узгодженні інтересів різних соціальних груп, у беззастережній відмові від насильства над людиною і природою. Зелені – локомотив суспільного прогресу пост-індустріальної доби.

3. Діяльність Зелених базується на принципах гуманізму, толерантності, беззастережного дотримання прав людини. 3елені є провідниками ідей всеосяжного народовладдя і рівності – максимально можливої за унітарного устрою децентралізації державного управління, впровадження інструментів прямої демократії, убезпечення прав особи незалежно від соціального статусу, віку, статі, сексуальної орієнтації, расової чи етнічної належності, поваги до прав меншин

4. Вищими цінностями є життя і свобода. Політична воля суспільства має підпорядковуватись потребам їхнього захисту. Зелені виступають проти насильства в будь-яких його формах і проявах.

5.Гармонізація суспільних відносин, формування відповідної консолідуючої Зеленої ідеології та гармонізація взаємодії суспільства із довкіллям є триєдиним завданням 3елених. Зелені – за екологічно солідарне суспільство, об’єднане спільною відповідальністю за збереження довкілля в ім’я існуючих та прийдешніх поколінь.

Ми не одержали Землю у спадок від предків, ми позичили її у нащадків!

6.Зелені — за екологічно збалансований економічний розвиток на основі постійного узгодження потреб господарювання із інтересами захисту навколишнього середовища, макроекономічних орієнтирів — із соціальними чинниками, забезпечення виробництва не за рахунок необмеженого екстенсивного використання природних ресурсів, а на основі їхнього постійного відновлення або ж мінімізації використання.

7.3елені обстоюють необхідність застосування екологічного виміру до визначення рівнів, характеру і реальних перспектив суспільного прогресу. Основним критерієм ефективності сучасної економіки має стати співвідношення обсягів виробництва та витрачених природних ресурсів. Зелені — за перехід до економіки замкненого циклу («циркулярної» або «кругової» економіки).

8.Влада для Зелених не самоціль, а засіб гуманізації суспільства та впливу на стратегію його розвитку з метою докорінної зміни моделі забезпечення матеріальних потреб, оскільки пануючі господарські підходи позбавляють цивілізацію майбутнього.

9.Зелені за розвиток України, як соціальної правової держави, що функціонує на засадах демократії, екологічної збалансованості та соціально орієнтованої економіки.

Зелені за формування Кримськотатарської автономії в складі України.

10.Цінності та принципи Зелених мають стати складовими загальнонаціональної об’єднуючої ідеї.

I. ЛЮДИНА. СУСПІЛЬСТВО. ДЕРЖАВА.

11.Партія Зелених виступає за формування в Україні відкритого громадянського суспільства, де політичні і правові інститути слугують інтересам людини. Держава – гарант соціальної захищеності і прав громадянина. 3елені всіляко сприяють зміцненню громадянського суспільства, громадського контролю за владою, дотриманню принципів рівності та соціальної справедливості.

Держава для людини, а не людина для держави.

12.Зелені за приведення законодавства України та судочинства до повної відповідності із Загальною Декларацією прав людини та Європейською Конвенцією прав людини. Зелені — за всебічний захист екологічних прав людини.

13.Зелені за реальну рівність можливостей для чоловіків і жінок, за належне убезпечення прав дітей і ще ненароджених.

14.Зелені за гарантії соціальної захищеності молоді, гідного працевлаштування на першому робочому місці, за державну підтримку молодих сімей, доступність безоплатної освіти. Зелені за належну підтримку і сприяння самореалізації людей похилого віку, за гідну старість.

15.Зелені за зміцнення засад парламентаризму, за беззастережну протидію авторитарним і тоталітарним тенденціям державній політиці та громадсько-політичному житті.

16.Зелені виступають за максимально можливу за унітарного устрою децентралізацію влади.

Мислити глобально — діяти локально!

17.Глобальні екологічні та соціальні проблеми мають свій місцевий вимір, їхнє подолання починається саме з місцевих громад.

18.Зелені за забезпечення умов здійснення місцевою владою гнучкої та екологічно збалансованої стратегії розвитку на засадах єдності прав самоуправління та відповідальності за стан міст і селищ.

19.Зелені виступають на підтримку таких форм розвитку міст, які зменшують їхній екологічний слід, забезпечують збереження архітектурного, культурно-історичного та природного середовища, сприяють зайнятості громадян на «зелених» робочих місцях, враховують довгострокові кумулятивні впливи містобудівних рішень та планів інфраструктурної розбудови на стан довкілля і здоров’я мешканців.

20.Зелені за гуманізацію міського середовища, за розширення громадського простору та зелених зон. Людські поселення, незалежно від їхнього масштабу, мають слугувати дружнім середовищем існування для всіх мешканців незалежно від віку, статі та статків.

21.Зелені за залучення членів територіальних громад до обговорення проектів рішень місцевої влади, за обов’язковість її щорічного повного звіту про якість життя, здоров’я мешканців, стан господарства та довкілля, за впровадження в постійну практику місцевих референдумів на належних законодавчих засадах їхнього проведення та обов’язковість врахування їхніх результатів в процесі ухвалення рішень.

22.3елені виступають за дотримання принципів Європейської Хартії місцевого самоврядування, Європейської Хартії міст та Європейської Декларації прав міст.

ІІ. ЕКОЛОГІЯ. ЕКОНОМІКА. СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК.

23.Зелені за послідовне впровадження принципів Паризької кліматичної Угоди. Зміна клімату ставить під загрозу саме майбутнє сучасної цивілізації. Вона є наслідком комплексу причин породжених людською господарською діяльністю. Кожен член суспільства несе свою частку відповідальності за її подолання. Забезпечення зменшення викидів та максимального збільшення площ лісів та зелених насаджень-поглиначів вуглецю, в сучасних умовах мусить бути пріоритетом діяльності органів влади всіх рівнів та обов’язковим елементом всіх галузевих програм розвитку.

Лише екологічно безпечне є економічно доцільним

24.Зелені за інтегровану екологічну політику, що здійснюється в контексті відповідних соціально-економічних перетворень. Прямі природоохоронні заходи не замінюють, а органічно доповнюють екологічно сприятливий режим господарювання. Рекультивація земель, очищення водойм, відновлення та розведення лісів, тощо, не лише сприяють реставрації довкілля, але й створюють базу для подальшої екологічно збалансованої економічної діяльності. Кошти, спрямовані на попередження деградації природного середовища, є не видатками, а інвестиціями в краще спільне майбутнє.

25.Зелені за збільшення загальної площі лісів України до 20%, а об’єктів природно-заповідного фонду — до 30% від території країни.

26.Демографічна криза, висока захворюваність і смертність громадян України є похідними від ігнорування необхідності комплексного розв’язання екологічних і соціальних проблем, відсутності усвідомлення взаємозв’язку соціально-економічних та природоохоронних чинників.

27.Екологічна безпека належить до найсуттєвіших критеріїв оцінки рівня розвитку. Видатки на усунення наслідків техногенного впливу, екологічно незбалансованої господарської діяльності завжди перевищують вкладення, що необхідні для їхнього попередження. Витрати на ліквідацію аварій та інших наслідків промислового забруднення покриваються коштами, які слід витрачати на соціальні потреби, інвестувати у впровадження екологічно безпечних технологій, створення «зелених» робочих місць, тощо.

28.Податкова та бюджетна політика держави має бути інструментом узгодження економічних та природоохоронних інтересів.

29.Зелені за природоохоронні інвестиції на засадах екологічної конверсії зовнішнього боргу.

30.Зелені за раціональне споживання, за мінімізацію витрат ресурсів та енергії, мінімізацію використання предметів разового вжитку, тощо.

31.Зелені за створення індустрії вторинної переробки, як базового елементу економіки замкненого циклу, за повну переробку (рециклювання) матеріалів, комплексне розв’язання на базі використання сучасних технологій проблем попередньої сепарації, збирання та переробки сміття, повної утилізації комунальних та промислових відходів, за розширену відповідальність виробника у сфері забезпечення переробки непридатних до подальшого використання виробів та пакувальних матеріалів.

32.Зелені за створення «зелених» робочих місць в рамках розвитку індустрії переробки відходів, виробництва та використання очисного устаткування, виготовлення обладнання для використання відновлюваних джерел енергії та обслуговування відповідних енергогенеруючих потужностей, в інших екологічно дружніх сферах господарської діяльності.

33.3елені за зниження в господарському комплексі питомої ваги ресурсо- і енергомістких галузей. Енергозберігаючий ефект такого переустрою економіки має органічно доповнюватися структурною перебудовою самого паливно-енергетичного комплексу.

34.Подальша розбудова атомної енергетики невиправдана ані з екологічної, ані з економічної точки зору. Постійно необхідні капіталовкладення в модернізацію устаткування, додержання норм безпеки, переробку і зберігання зростаючої кількості радіоактивних відходів, в розвиток відповідної інфраструктури, виведення з експлуатації об’єктів, що вичерпали свій технічний ресурс, заходи щодо убезпечення здоров’я людей та середовища їхнього проживання вимагають такого рівня постійного фінансування, який робить економіку заручницею атомної енергетики, а реальну собівартість енергії АЕС — несумісною із рентабельністю.

35.Зелені проти нарощування обсягу встановлених потужностей АЕС. Подовження терміну експлуатації енергоблоків, що вичерпали плановий технічний ресурс мусить бути винятком, а не загальним правилом функціонування ядерної енергетичної галузі. Зелені за створення в Україні геологічного сховища для радіоактивних відходів.

36.Зелені за орієнтацію на забезпечення енергетичних потреб за рахунок раціонального енергокористування і енергозбереження, стимулювання розбудови децентралізованих локальних систем енергопостачання, базованих на місцевих ресурсах, за пріоритетність використання відновлюваних джерел енергії.

37.Зелені за відтворення і збереження сільськогосподарського потенціалу України, за невиснажливе сільське господарство, жорсткий екологічний контроль за якістю харчової продукції, за використанням хімічних засобів захисту рослин та боротьби із шкідниками, стимулювання розвитку землеробства із беззастережним дотриманням природоохоронних норм, за підтримку фермерства, за розвиток бджолярства, як сфери діяльності важливої для екологічної та продовольчої безпеки. Зелені за оренду та купівлю-продаж землі без зміни характеру її використання.

38.3елені виступають за використання можливостей розвитку екологічно збалансованого туризму в Україні як високорентабельної сфери господарської діяльності, що здатна прискорити процеси санації суміжних сервісних та виробничих галузей.

39.Належне забезпечення надання соціальної допомоги, соціального захисту та медичного обслуговування, захист материнства та дітей належать до прямих обов’язків держави.

40.Зелені за дієву комплексну реабілітацію осіб з інвалідністю.

40.1. Зелені за поетапне запровадження безумовного базового доходу, як важливого інструменту боротьби із бідністю.

41.Охорона здоров’я, освіта, фундаментальна наука і культура ніколи не можуть бути переведені на повну самоокупність і лише частково можуть регулюватись ринковими механізмами.

42.Високий освітній і культурний рівень населення сприяє формуванню громадянської відповідальності і активності, адекватних життєвих стандартів, конкурентоздатності країни у різних вимірах. 3міцнення демократичних і гуманістичних засад організації суспільства, перехід до екологічно збалансованого розвитку, належне сприйняття загальнолюдських цінностей унеможливлюються за низького культурно-освітнього рівня.

43.Зелені за розвиток екологічної культури як невід’ємної частини культурного надбання сучасної людини і необхідної умови подальшого існування суспільства. Екологічна просвіта необхідна в усіх без винятку  сферах людської діяльності.

ІІІ. БЕЗПЕКА. ОБОРОНА. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ.

44.Національні інтереси України полягають у формуванні належних умов життя її громадян. Найзагальнішою умовою, яка забезпечує реалізацію інтересів громадян, гармонійний розвиток усіх сфер суспільного життя є військово-політична, екологічна та економічна безпека України, як незалежної держави.

45.Стратегічно важливим завданням 3елених у сфері міжнародної політики є сприяння формуванню багатополюсного світового устрою і розвиток реґіонального співробітництва, запобігання можливим глобальним та регіональним конфліктам.

46.Обов’язковою умовою миру в глобалізованому світі ХХІ сторіччя є дотримання норм мультикультурного співжиття-співіснування народів, що належать до різних культурно-історичних традицій, на засадах рівності та взаємоповаги.

47.Зелені обстоюють розвиток національних культур на засадах гармонійного співіснування і взаємозбагачення.

48.3елені категорично проти руйнування усталеної системи норм і принципів міжнародного права, застосування сили у міжнародних взаєминах, будь-яких порушень державного  суверенітету, агресії в будь-яких формах.

49.Евроінтеграцію Зелені розглядають як процес долучення до загальноєвропейських цінностей. Зелені за послідовну імплементацію Угоди про асоціацію України з ЄС і подальший вступ до Європейського Союзу.

50.Зелені за співпрацю із НАТО задля убезпечення національних інтересів та міжнародної безпеки.

51.3елені за створення загальноєвропейської системи колективної безпеки, базованої на несилових-політичних, економічних та правових чинниках.

52.3елені вважають звільнення України від ядерної зброї вірним та історично значущим кроком, що сприяв якісній зміні міжнародних взаємин. Зелені за подальше ядерне роззброєння, за повну заборону усіх видів зброї масового знищення. Зелені проти торгівлі зброєю.

53.Зелені виступають за проголошення Чорноморського реґіону зоною вільною від ядерної зброї.

54.Зелені за поетапну професіоналізацію Збройних Сил в чітко визначений термін. 3елені виступають за розширення переліку підстав проходження альтернативної військовій строкової служби в період поетапного переходу до професійних Збройних Сил.

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

55.Лише суспільство побудоване на засадах рівності, толерантності, взаємоповаги та ненасильства має майбутнє.

56.Спільна екологічна відповідальність і солідарність, як фундаментальні елементи національної ідеї, об’єднають народ України.

* Програма взята за основу та відкрита для доповнень. Зауваження та доповнення можна надсилати на пошту kurykin@ukr.net. Заздалегідь вдячні!